Case Study ZARZĄDZANIE CIEPŁEM 1

Case Study ZARZĄDZANIE CIEPŁEM 1 – Zmniejszanie zużycia ciepła na CO i CWU w formule ESCO. Formuła ESCO daje możliwość przeprowadzenia modernizacji bezkosztowo.

Klient

Centrum Usług Wspólnych (CUW) w jednym ze śląskich miast.

Sytuacja zastana:

Centrum Usług Wspólnych jest jednostką organizacyjną miasta, której zadaniem jest prowadzenie polityki finansowej, kadrowej i inwestycyjnej w podległych placówkach oświatowych. Są to szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, przedszkola i miejskie ośrodki pomocowe.
Zużycie energii cieplnej stanowi znaczną pozycję w kosztach obsługiwanych jednostek i jak dotychczas realizowane były wyłącznie prace termomodernizacyjne w części szkół.

Problem

  1. Rok 2022 przyniósł znaczny, niemal 100% wzrost kosztów CO i CWU podległych jednostek.
  2. CUW nie posiada aktualnych informacji o poziomie zużycia ciepła w podległych placówkach, bazuje wyłącznie na spływających z pewnym opóźnieniem informacjach i nie ma wpływu na zarządzanie zużycia ciepła.
  3. Brak możliwości prowadzenia analiz porównawczych pomiędzy obiektami o podobnych parametrach. Taka analiza może się przełożyć na decyzje związane z modernizacjami energetycznymi czy też zwróceniem uwagi na obiekty bardziej kosztotwórcze.
  4. Brak możliwości budżetowych na przeprowadzanie inwestycji termomodernizacyjnych.

Rozwiązanie

W wytypowanej szkole z węzłem cieplnym (ciepło sieciowe), przeprowadzono pilotaż i symulację wdrożenia Systemu Zarządzania Energią Cieplną (SZEC). W oparciu o zebrane dane, przeprowadzono audyt efektywności energetycznej, który określił wzrost efektywności energetycznej po zainstalowaniu Systemu SZEC.

Na podstawie danych płynących z audytu określono wielkość premii związanej z możliwością pozyskania Świadectw Energetycznych, czyli Białych Certyfikatów.
Sam spadek zużycia energii cieplnej według przeprowadzonych obliczeń wyniósł 18%, co przy uśrednionym rocznym koszcie ciepła na poziomie ok. 200.000 zł dało efekt finansowy w kwocie ok. 36.000 zł.

Rzeczywista korzyść jest większa, gdyż wyliczenia były realizowane w oparciu o dane finansowe z maja 2022, gdzie aktualne stawki za dostawę ciepła na potrzeby CO i CWU są wyższe.

Korzyści

  1. Zmniejszenie zużycia energii średnio o 18% w stosunku do poprzednich okresów, co w „starych” cenach przyniosłoby korzyść finansową w kwocie ok. 36.000 zł rocznie z tytułu zmniejszenia opłat za dostarczone ciepło.
  2. System SZEC pozwala na zdefiniowanie ustawień, które odnoszą się do zapotrzebowania na ciepło w określonych dniach i w określonych godzinach w ciągu danego dnia.
  3. Ponadto system pozwala na reakcje w czasie rzeczywistym na ewentualne zwiększone lub zmniejszone (nagłe ochłodzenie bądź ocieplenie) zapotrzebowanie na ciepło. Niezależnie od automatyki może również zmienić zarządzający systemem z platformy dostępnej w telefonie bądź komputerze, bez konsultowania tego z dostawcą ciepła.

Masz posobny problem? Chcesz abyśmy zoptymalizowali Twoje opłaty za ciepło, ogrzewanie, skontaktuj się z nami, np. przez formularz kontaktowy.

Więcej o audycie energetycznym w filmie

Zadzwoń (kliknij)
725888812