Monitoring mediów energetycznych

CLOUD INDUSTRIES – system monitoringu parametrów technicznych w czasie rzeczywistym


System Cloud Industries


za pomocą którego możemy mierzyć i raportować w czasie rzeczywistym, poniższe parametry pracy:
 • zużycie energii elektrycznej wyznaczonych obwodów jak również dowolnej maszyny bądź urządzenia z osobna
 • zużycie/przepływ gazu
 • zużycie/przepływ wody
 • zużycie/przepływ sprężonego powietrza
 • zużycie/przepływ pary
 • funkcjonowanie sprężarek i instalacji sprężonego powietrza
 • pomiary temperatury urządzeń, surowców, pomieszczeń
 • pomiary wilgotności, hałasu, wibracji
 • pomiar odprowadzanych ścieków
 • pomiary wszelkich innych wielkości fizycznych jakie można mierzyć za pomocą dostępnych urządzeń pomiarowych z których możemy zaczytywać dane.

Dzięki zebraniu tych danych w jednym miejscu, na jednym ekranie, możemy je ze sobą zestawiać, porównywać i analizować. Ta wiedza najczęściej przekłada się na optymalizację procesów i zarządzania, co przekłada się na oszczędności zarówno finansowe jak i procesowe.

Niezależnie od realizowanych pomiarów, system posiada funkcje alertowania odchyleń mierzonych wartości od zadanych parametrów. Innymi słowy w przypadku gdy któraś z mierzonych wartości przekracza w górę lub w dół oczekiwane i zaprogramowane parametry, do osób odpowiedzialnych za określone obszary, trafia alert w postaci sms'a, maila bądź w innej oczekiwanej formie, co pozwala na odpowiednio szybką i sprawną reakcje. Alerty możemy podzielić na 4 grupy w zależności od ich ważności oraz zasięgu informowania. Dzięki temu nie musimy stale obserwować na ekranie parametrów pracy a jedynie w sytuacji, która jest niekorzystna możemy reagować w miejscu gdzie ona wystąpiła.

W oparciu o ten system przygotowaliśmy Strażnika Mocy, który mierzy w czasie rzeczywistym zużycie energii elektrycznej na głównych przyłączach (licznikach). W zależności od zakontraktowanych parametrów z zakładem energetycznym i przydziałem mocy w zależności od stopnia zasilania. W momencie zbliżania się zużycia chwilowego energii elektrycznej do parametrów granicznych, system alertuje ten fakt do osób odpowiedzialnych za produkcje. Pozwala to podejmować decyzje o wyłączaniu określonych urządzeń. Dzięki temu unikamy ryzyka przekroczenia maksymalnej dostępnej mocy na dany dzień, a w ślad za tym kar jakie mogą się z tym wiązać.

Zachęcam do zapoznania ze stroną www.cloudindustries.eu

Firmy z którymi współpracujemy, wykorzystują również nasz system w trakcie zewnętrznych audytów ich odbiorców, by prezentować że wszystkie najistotniejsze parametry pracy maszyn są stale kontrolowane i w sytuacji gdy pojawia się jakiś kłopot, natychmiast mogą reagować by uniknąć produkcji o niewłaściwych parametrach jakościowych.


DLACZEGO CLOUD INDUSTRIES?


Na rynku nie spotyka się tak rozbudowanych platform pomiarów, które nie są związane z producentami infrastruktury pomiarowej, co automatycznie ogranicza możliwości pomiarów. Np. Schneider czy Lovato mają rozwiązania wyłącznie do monitorowania zużycia energii elektrycznej, ale można je instalować wyłącznie wraz z ich licznikami / urządzeniami. Tym samym nie zrealizujemy już jednocześnie pomiarów zużycia wody, gazu etc.

Każdorazowo, przed prezentacja proponowanych rozwiązań realizujemy audyt, który ma odpowiedzieć jakie oczekiwania ma Klient wobec oświetlanej przestrzeni (oczekiwana: ilość lx [luksów], rozmieszczenie opraw, zabezpieczenie przed olśnieniem (bardzo ważne w magazynach wysokiego składu), zgodność rozmieszczenia i rodzaj opraw awaryjnych, stopień oddawania barw, inne istotne z punktu widzenia Klienta). Po przeprowadzonym audycie, w oparciu o dokumentacje Klienta [arkusz DWG] lub opracowaną przez naszych specjalistów, przygotowujemy propozycję oferty.

Z chwilą akceptacji oferty, określamy sposób jej finasowania, a następnie wraz z ekipą wykonawczą określamy zakres i czas robót. Po dostawie opraw, realizujemy roboty montażowe wraz z końcowymi pomiarami. Po ich przeprowadzeniu rozliczamy inwestycje.


Ponadto system posiada:

 1. Całodobowy dostęp do monitorowanych danych 24h/7d za pomocą dedykowanej strony www
 2. Dostęp do strony poprzez indywidualne loginy wraz z określeniem ograniczonego dostępu poszczególnych użytkowników do określonych i przypisanych dla nich danych
 3. Brak konieczności wydzielania/budowania własnej infrastruktury serwerowej - praca na serwerach wirtualnych
 4. Możliwość realizowania pomiarów w oparciu o istniejącą infrastrukturę pomiarową (liczniki, czujniki, etc) bez względu na producenta.
 5. Możliwość zainstalowania własnej infrastruktury pomiarowej zarówno w postaci liczników jak również transformatorów / przekładników prądowych 6. Możliwość realizowania pomiarów w rozproszonej strukturze terytorialnej ze zbieraniem danych w czasie rzeczywistym i prezentowaniem wyników pomiarów na platformie www
 6. Możliwość elastycznego rozbudowywania platformy o nowe miejsca pomiarowe oraz lokalizacje, bez ograniczeń związanych z rodzajem monitorowanych parametrów
 7. Możliwość raportowania szerokiego spektrum parametrów, m.in.:
  1. zużycie energii elektrycznej wyznaczonych obwodów jak również dowolnego urządzenia z osobna
  2. zużycie/przepływ gazu
  3. zużycie/przepływ wody
  4. zużycie/przepływ sprężonego powietrza
  5. zużycie/przepływ pary
  6. funkcjonowanie sprężarek i instalacji sprężonego powietrza
  7. pomiary temperatury urządzeń, surowców, pomieszczeń
  8. pomiary wilgotności, hałasu, wibracji
  9. pomiar odprowadzanych ścieków
 8. Możliwość wysyłania alertów przy pojawianiu się odchyłek w pomiarach od wcześniej zadanych parametrów na minimum 3 poziomach odpowiedzialności, np.:
poziom 1 - do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej przy niewielkich odchyłkach, poziom 2 - do kierownika obiektu w danej lokalizacji, gdy odchyłki są większe od tych które powinny być raportowane na "poziomie 1" poziom 3 - do osoby odpowiedzialnej za całą infrastrukturę, jeśli odchyłki przekroczą zakres dla "poziomu 1 i 2"
 1. Możliwość samodzielnego ustawiania parametrów odchyłek dla każdego z poziomów przez zarządzającego infrastrukturą
 2. Gromadzenie przez system danych historycznych bez ograniczeń co ma służyć generowaniu raportów porównawczych okres do okresu
 3. W przypadku braku możliwości transmisji pomiarów na serwer, urządzenie zbierające dane powinno mieć możliwość gromadzenia danych minimum z 24h i w momencie odzyskania łączności z serwerem, wysłania ich do banku danych
 4. Możliwość samodzielnego generowania raportów okresowych z każdego z dostępnych parametrów.
 5. Możliwość zdefiniowania powtarzalnych raportów okresowych wraz z wysyłaniem ich do zdefiniowanych adresów e-mail w postaci plików .pdf lub .xls
 6. Posiadanie przez operatora backup'u danych na serwerze na innych serwerach
 7. Zabezpieczanie danych zgodnie z wymaganymi przepisami oraz poprzez firewall'e
 8. Możliwość indywidualnego konfigurowania dashboard'u na którym są prezentowane wyniki pomiarów

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu


Zadzwoń teraz
Zadzwoń (kliknij)
725888812