Audyty energetyczne

Audyty energetyczne


Obowiązkowy audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorstw (co 4 lata)


Obowiązkowe Audyty Energetyczne są realizowane w oparciu o Ustawę z dnia 26 maja 2016 r. o Efektywności Energetycznej, która mówi m.in. że każde duże przedsiębiorstwo (zatrudnienie 250 osób i/lub realizowanie obrotu rocznego na poziomie 50 mln EUR i/lub przekraczające roczną sumę bilansową 43 mln euro w ostatnich 2 latach obrotowych) jest zobowiązane do przeprowadzenia Audytu Energetycznego co 4 lata.

Głównym celem audytu dużego przedsiębiorstwa jest uzyskanie wiedzy o zużyciu energii przez dany budynek lub zespół budynków / instalację przemysłową lub handlową / usługi, środki transportu a także określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości jest możliwe uzyskanie opłacalnej oszczędności energii. Obowiązkowy audyt dotyczy również przedsiębiorstw transportowych.

Każdy audyt energetyczny musi być przeprowadzany zgodnie z formalnymi wymaganiami nałożonymi określonymi w dyrektywie 2012/27/UE - „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych, w tym audytów przeprowadzanych w ramach systemów zarządzania energią”. Audyt przeprowadza się w oparciu o zgodne z aktualnymi i możliwe do weryfikacji dane, związane z zużywaną energią i zapotrzebowaniem na energię przedsiębiorstwa. Powinien przedstawiać wykaz zużywanej energii z podziałem na konkretne zespoły obiektów oraz poszczególne budynki; określać minimum 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwach; opierać się na analizie kosztowej cyklu życia prezentowanych w nim obiektów i zespołów obiektów, co umożliwi uwzględnienie oszczędności w formie długoterminowej.

Audyt energetyczny należy przeprowadzać co 4 lata. Od momentu wprowadzenia przepisów, na jego wykonanie ustawodawca przewidział jedynie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 roku, czyli od 30 września 2016 roku. Oznacza to, że na wykonanie audytu, przedsiębiorstwa miały czas do 30 września 2017 roku. Jednak z uwagi na rozwój gospodarki, a tym samym przedsiębiorstw, każdy „nowy” tzw. duży przedsiębiorca - po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzenie kryterium finansowego i zatrudnieniowego za dwa ostatnie lata obrotowe) - jest podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, aby wypełnić ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie.

Audyt kończy się wydaniem raportu, który należy złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 października, w roku w którym przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przeprowadzenia takiego audytu. Za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, przewiduje się kary pieniężne. Kara może wynosić do 5% przychodu rocznego ukaranego przedsiębiorcy w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

W przypadku gdy audyt energetyczny przedsiębiorstwa został przeprowadzony w 2017 roku, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kolejny należy przeprowadzić w 2021 roku.

Dlaczego z nami?

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu audytów energetycznych dużych firm – przeprowadziliśmy ok. 30 audytów energetycznych dla firm w branży transportowej, handlowej, produkcyjnej w rynku technicznym i spożywczym oraz przedsiębiorstw związków gminnych. Nasi audytorzy mają wypracowane sposoby prowadzenia audytów w sposób, który jest możliwie najmniej uciążliwy dla funkcjonowania firmy podczas prowadzenia takiego zadania. Podczas prowadzenia audytu najbardziej zaangażowane w jego przeprowadzenie są działy techniczne i działy księgowości.


Audyty budynków do świadectwa efektywności energetycznej budynków w skrócie Świadectwa Energetyczne (co 10 lat)


Zgodnie z obowiązującą ustawą właściciele bądź zarządcy nieruchomości, którzy chcą je sprzedać albo wynająć  mają obowiązek zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej. Innymi słowy wszystkie firmy (np. Panattoni, Pro Logis, firmy z sektora BTS etc.),  zajmujące się wynajmem powierzchni pod centra logistyczne, produkcję czy inne usługi powinny mieć dla wynajmowanych powierzchni sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków obowiązują w Polsce od 2009 r. i określają całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do użytkowania budynku lub jego części. Biorą one pod uwagę parametry techniczne konstrukcji oraz instalacji, a także źródła ciepła. Właścicielowi, nabywcy lub nowemu użytkownikowi, pozwalają sprawdzić ile wyniosą koszty eksploatacyjne budynku, hali, domu czy mieszkania.

Końcową konkluzją świadectwa jest poniższa informacja:

Certyfikat energetyczny informuje nas przede wszystkim o jakości budynku pod względem zużycia energii. Na poziom wykorzystania energii wpływ ma wiele czynników – od użytych materiałów, przez rodzaj konstrukcji po sprawność instalacji. Elementy te wspólnie decydują o wysokości kosztów związanych z eksploatacją danego budynku bądź lokalu, zatem kupujący nieruchomości zyskują świetne narzędzie w poszukiwaniu najlepszej dla siebie oferty.

Certyfikat energetyczny jest ważny 10 lat od daty sporządzenia. W przypadku termomodernizacji lub remontu, gdy zmienia się charakterystyka obiektu (np. przez wymianę okien, kotła czy instalacji grzewczej), świadectwo charakterystyki należy przygotować jeszcze raz. To obowiązek inwestora lub właściciela budynku.

Dlaczego my?

Ze względu na potencjał techniczny, potrafimy realizować takie audyty w relatywnie krótkim czasie, co w przypadku wystawienia obiektu do sprzedaży lub samej sprzedaży może mieć znaczenie. Ponadto nie ma dla nas znaczenia w jakiej części kraju znajduje się dany obiekt, ze względu na mobilność naszych audytorów.

Ponadto realizujemy jeszcze audyty o charakterze energetycznym i technicznym:

  • audyty niezbędne do ubiegania się dotacje europejskie w projektach gdzie jest to wymagane
  • audyty central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • wszelkie inne audyty techniczne

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu


Zadzwoń teraz
Zadzwoń (kliknij)
725888812